هفته پژوهش گرامی باد

موضوع : سفر به اعماق زمین

طراحی آموزشی

 اهداف/ پيامد

در پايان اين درس انتظار مي‌رود دانشآموزان بتوانند:

سطح 1: لايه‌هاي مختلف زمين را از طريق نقاشي، ساخت ماكت و مدل نشان دهند.

سطح2: برخي از ويژگي‌هاي لايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي زمين را از روي مدل توضيح دهند.

سطح 3: براساس مدل ساخته‌شده، تفاوت‌هاي لايه هاي مختلف و اهميت هر لايه را توضيح دهند.

مواد و وسايل آموزشي

-        يك ميز آهني، چوبي و پلاستيكي ،پارافين ژله‌اي ،توپ پينگ‌پنگ ،خاك رُس ،بادكنك ،نخ كاموا ، ماسه ي

جدول ارزشيابي ملاکها و سطوح عملکرد

ملاک‌ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

لايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي زمين

لايه‌هاي مختلف زمين را با نمايش و ساخت مدل نشان دهند.

برخي از ويژگي‌هاي لايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي زمين را از روي مدل توضيح دهند.

لايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي زمين را با هم مقايسه كنند.

اهميت و كاربرد لايه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي زمين

مواردي از ارزش و اهميت پوسته‌ي زمين در زندگي جانداران را بيان نمايند.

به منابع و معادن موجود در پوسته‌ي زمين اشاره كنند.

به نقش و تأثير لايه‌هاي دروني زمين در بروز پديده‌هاي طبيعي مانند آتشفشان، مغناطيس زمين، زمين‌لرزه و... اشاره نمايند.

روش و ابزار ارزشيابي

ارزشيابي مستمر: از ارزشيابي مستمر مي‌توان بيشتر به‌صورت كيفي (ارزيابي عملكردي) و استفاده نمود. براي اين منظور، در انجام فعاليت‌هاي درسي مهارت‌هاي مختلف فرايند ياددهي و يادگيري به همراه دانش و نگرش از روش تهيه‌ي سياهه‌ رفتار (چك‌ليست)  استفاده شود. به اين ترتيب، معلم مي‌تواند براساس بازخوردي كه دريافت مي‌كند فرايند ياددهي-يادگيري را هدايت نمايد.

حقایق درس:

با امواج لرزه ای به درون زمین سفر می کنند

دانشمندان با استفاده از امواج لرزه ای ،ساختمان درونی زمین را شناسایی می کند

ساختمان درونی زمین بر اساس خواص شیمیایی به سه لایه پوسته ، گوشته ، وهسته تقسیم می شوند

ساختمان درونی زمین بر اساس خواص فیزیکی به پنج لایه سنگ کره ، خمیره کره ، گوشته زیرین ، هسته خارجی ، هسته داخلی تقسیم می شوند

 

 

 

 

 

درس ششم - ورزش و نيروي (1)

نيرو

بر هم کنش دو جسم يا بيشتر است

شروع به حرکت جسم

توقف جسم

تغيير شکل جسم

اثر چند نيرو بر يک جسم ساکن

جسم  شروع به حرکت میکند

 

 

ناشی از

معادل

تغيير جهت حرکت جسم

تغيير اندازه سرعت جسم

جسم حرکت نمیکند

موازنه شده باشند

موازنه نشده باشند

 

افزايش نيرو

هل دادن

كشيدن

 نقشه مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوع : ورزش ونیرو 1

اهداف/ پيامدها

در پايان اين درس انتظار مي‌رود دانش‌آموزان بتوانند:

1- هل دادن و كشيدن را معادل وارد كردن نيرو بدانند و اثرات نيرو بر يك جسم را تشخيص دهند.

2- در مثال‌هاي ساده، نيرو را شناسايي كرده و اثر آن بر حركت را بيان كنند.

3- اثر دو يا چند نيرو بر يك جسم را تعيين كنند.

مواد و وسايل آموزشي

طناب مخصوص بازي طناب كشي- توپ فوتبال يا واليبال- ميز نسبتاً سنگين

 

جدول ارزشيابي ملاك‌ها و سطوح عملكرد

ملاك‌ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

مفهوم نيرو

هل دادن و كشيدن را معادل وارد كردن نيرو بدانند و اثرات نيرو بر يك جسم را تشخيص دهند.

نيرو اثر متقابل دو جسم بر يكديگر است. به عبارت ديگر هر نيرو بخشي از برهم كنش بين يك جسم با جسم ديگر است.

از دو يا چند نيرو بر يك جسم ساكن را بتوانند تعيين كنند (نيروها موازنه شده‌اند يا نيروي خالص داريم و سبب حركت جسم مي‌شود)

طراحي و ساخت وسيله مانند ماشين بادكنكي

طراحي و ساخت ماشين و آوردن به مدرسه

ماشين ساخته شده حركت مناسبي دارد و معايت اوليه‌ي آن برطرف شده است.

در ساخت ماشين معايب فني آن برطرف شده (مثلاً كم كردن اصطكاك يا داشتن استحكام لازم و ...) و مسافت نسبتاً طولاني را طي مي‌كند.

 

 

 

 

 

درس پنجم - زمين پويا

پديده‌هاي طبيعي

زمين لرزه

آتشفشان

حركات دامنه‌اي

تعريف

تغييرات حاصل از زمين لرزه

ساختماني

اجتماعي

بهداشتي

ريزش آوار

آتش‌سوزي

قطع شريان‌هاي حياتي

مرگ و مير

بي‌خانماني

شيوع بيماري‌هاي مسري

مشكلات رواني

آلودگي آب‌ها

انواع حركات

اثرات و زيان‌ها

ريزش

لغزش

انواع آتشفشان‌ها

فوايد

اثرات و زيان‌ها

مواد خروجي

 

 نقشه مفهومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

موضوع درس : زمین پویا

اهداف/ پيامد

در پايان اين درس انتظار مي‌رود دانشآموزان بتوانند:

سطح 1: پديده‌هاي طبيعي مانند زمين‌لرزه و آتشفشان را بشناسند.

سطح2: اثرات هريك از پديده‌هاي طبيعي مانند زمين‌لرزه و آتشفشان در زندگي خود را بيان كنند.

سطح 3: چگونه زيستن در كنار پديده‌هاي طبيعي فوق (شناخت مكان‌هاي امن و ناامن، مراقبت از خود، كمك به همنوع و....) را بيان كنند.

مواد و وسايل آموزشي

-        تخم‌مرغ آب‌پز با پوست

-        چند قطعه چوب خشك و تر (هريك حدود 40 سانتي‌متر)

-        چاقو

-        خاك رس

-        آمونيم دي كرومات

-        كبريت

-        جوش شيرين

-        سركه

-        ليوان

 

حقایق درس ( مفاهیم )

 

 

 

 

 

فعالیت های دانش آموز ومعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ارزشيابي ملاکها و سطوح عملکرد

ملاک‌ها

سطح 1

سطح 2

سطح 3

پديده‌هاي طبيعي

زمين لرزه – آتشفشان

 

پديده‌هاي طبيعي را به‌وسيله‌ي مدل نشان دهند.

ويژگي‌هاي هر يك از پديده‌ها را از روي مدل بيان كنند.

اثرات هريك از پديده‌ها را در محيط زندگي خود بيان كنند.

چگونگي زندگي در كنار پديده‌هاي طبيعي

با مناطق و محل‌هاي داراي پديده‌هاي طبيعي آشنا شوند.

محل زندگي خود را از نظر پديده‌هاي طبيعي بررسي كنند.

موقعيت محل سكونت و مدرسه‌ي خود و مكان‌هاي امن و ناامن را در روي طرحي نشان دهند و پيشنهادات خود را درباره‌ي هر يك از پديده‌هاي طبيعي ارائه كنند.

 

 

 

 

روش و ابزار ارزشيابي

ارزشيابي مستمر: از اين ارزشيابي به‌صورت ارزشيابي كيفي (ارزشيابي عملكردي) استفاده مي‌شود كه در آن دانش‌آموزان به انجام آزمايش‌ها و فعاليت مي‌پردازند و معلم در حين نظارت و هدايت و راهنمايي به ارزشيابي آنها مي‌پردازد كه از طريق بازخوردي كه از دانش‌آ‌موزان دريافت مي‌كند به اصلاح آموزش پرداخته و با توجه به تفاوت‌هاي فردي دانش‌آ‌موزان فرايند ياددهي- يادگيري را هدايت مي‌نمايند.

استفاده از چك‌ليست (سياهه‌ي رفتار): جهت ثبت فعاليت دانش‌آ‌موزان در زمينه‌‌هاي دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و فعاليت خارج از كلاس، اين ارزشيابي پيشنهاد مي‌شود.

ارزشيابي پاياني: در اين ارزشيابي، توانايي‌ها و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان به‌صورت كمي ارزيابي مي‌گردد  كه معلم ازطريق سؤالاتي كه دربرگيرنده‌‌ي اهداف آموزش علوم تجربي مي‌باشد به ارزشيابي دانش‌آموزان مي‌پردازد.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:24  توسط کبری امینی  |