هفته پژوهش گرامی باد

 مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود "روش تدریس" گویند...

راهی منظم وبا قاعده ومنطقی برای ارائه محتوا  روش تدریس می گویند

 

الگوی تدریس -  الگوی عمومی تدریس 
 
  الگوی تدریس چیست؟ 
 
الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد. الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت خواهد داشت.

چهار چوب نظری برای هماهنگ ساختن عناصر تدریس ( هدف های کلی ،جزیی ، رفتاری ، محتوا ، روش ،ارزشیابی )که در آن معلم به بررسی وکاوشگری در رابطه با موارد زیر می پردازد

الف ) تاثیر تدریس بر دانش وتجربه ی خود

ب) ایجاد الگو های جدید حاصل از کاوش در آموزش رشته های علمی

ج) اجرای الگوی جدید               د) آزمون

ه) بازخورد وافزایش دانش ومهارت های دانش آموزان


تدریس یک فرآیند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت می پذیرد
یادگیری به هرنوع تغییر نسبتا ثابت در رفتارفرد گفته می شود که براثر تجربه به وجود آمده باشد.[۳] این نکته باید مدنظر باشد که تدریس به معنی یادگیری نیست و هر تدریسی لزوما به یادگیری منجر نمی شود

از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود "روش تدریس" گویند.

انواع روشهای تدریس

تعریف روش تدریس فعال

روش تدريس فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن دانش آموزان در جريان آموزش نقش فعالي به عهده دارند و معلم نقش راهنما و هدايت کننده را ايفا مي کند تعامل دوطرفه بين دانش آموزان و معلم وجوددارد  

تعريف روش تدريس غير فعال

روش تدريس غير فعال به روشي اطلاق مي شود که در آن معلم نقش اساسي بر عهده دارد و مطالب را غالبا به شيوه شفاهي بيان مي کند و معمولا متکلم وحده است و دانش آموزان شنونده مطالب مي باشند.                                                                                                   

                    

مقایسه روشهای سنتی و نوین درفرایندیاددهی یادگیری

روش سنتی « غیر فعا ل»

روش نوین« فعا ل»

1-   فراگیران مفاهیم ، تجربه هاو قوانین را می خوانند و حفظ می کنند و می کوشند که به خاطر بسپارند.

1- فراگیران ضمن انجام فعالیت ها و یا کسب تجربه ، در تولید مفاهیم شرکت دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را به دست می آورند.

2- فراگیران هر چه به طور امانت ، به ذهن خود سپرده اند ، پس می دهند و هنگام آزمون ،امانت های دریافتی را مسترد می دارند.

2- فراگیران با تمام افراد گروه به بحث و گفت و گومی پردازند، با هم کار می کنند ، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه و به تصحیح اشتباهات خود می پردازند و به فراگیری دانش یاری می رسانند.

3- معلم اغلب با روش سخنرانی تدریس می کند و نقش حل مسائل را ایفا می کند. (تمرین می دهد ،به حل تمرین ها کمک می کند، با مثال مفاهیم را توجیه می کند.)

3- معلم راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم به پرسشها، می کوشد تا با پرسش های متعدد از فراگیران ، آنها را به پاسخ های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدن  ترغیب کند.

4- معلمان اغلب جزوه می گویند ،مطالب کتاب را خلاصه می کنند و فراگیران را به سوی استفاده از کتاب های حل مسائل سوق می دهند.

4- معلمان به فراگیران پاسخ کلیشه ای نمی دهند،پرسش هایی را مطرح می کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو را برای دانش آموزان ایجاد می کند.

5-  معلم به کلاس تکلیف می دهد و فراگیران در این فرایند به عنوان تماشاگر هستند.

5-  معلم،هر فراگیر را تشویق می کند که از دیگران کمک بگیرد، برای نظریه های خود وسائلی بسازد، تجربه کند و نتیجه را گزارش دهد.

6-  معلم کلاس را کنترل می کند.

6-  حضوروغیاب کارسرگروه و معلم نظارت میکند.

7-  معلم در صحنه ی آموزش کاملاٌ فعا ل است و فراگیران ساکت هستند.

7-  فراگیران در صحنه ی آموزش فعالیت می کنند و معلم ،راهنمای فعالیت های آنها است.

8-  معلم تمرین می دهد،تمرین حل می کند، پاسخ پرسش ها را می دهد، رفع مشکل می کند، تدریس می کند و جزوه می گوید.

8-  در این شیوه  شاگردان با اعضا گروه بحث می کنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت می کنند.

9-  هدف یاد دادن است و تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی های ضروری و غیر ضروری .

9-  هدف یادگیری است ،  فراگیران به یادگیرنده های مادام العمر تبدیل می شوند.

10-  بیشتر تکالیف  ، رونویسی و...می باشد.

10-  تکالیف جمع آوری اطلاعات میباشد.

 

طرح درس:

     طرح درس عبارت‌است از برنامه‌ريزي و سازمان دادن به مجموعه فعاليت هايي كه معلم در رابطه با هدف‌ هاي آموزشي، محتواي درسي و توانايي هاي دانش‌آموزان براي يك زمان شخص تدوين مي كند. در طرح درس به اين نكات توجه مي شود:1- هدف‌هاي درس- نكات مهمي كه مورد بحث قرار مي گيرد. پرسش هايي كه از دانش آموزان خواهد شد منابع قابل استفاده.

2- تعيين تمرين هاي كاربردي يا تعيين درس تازه- وسايل توضيح درس.....

طرح درس روزانه: Daily lesson plan

     طرح درس روزانه برنامه‌اي است مدون و سنجيده كه معلم قبل از تدريس براي يك جلسه درس تهيه مي‌كند. طرح درس روزانه موجب مي‌شودكه معلم فعاليت‌هاي ضروري آموزشي را به ترتيب ويكي پس از ديگري در مراحل و زمان هاي مشخص و به شيوه منطقي پيش‌مي‌برد و نتايج حاصل از آن را براي تدريس در مراحل بعدي آموزش مورد استفاده قرار مي دهد. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي ها و فعاليت هايي كه معلم از پيش جهت رسيدن به اهداف آموزشي ويژه براي يك جلسه درس سازمان مي دهد.

طرح درس سالانه: فرآيندي است كه طي آن برنامه كار معلم در طول سال تحصيلي مشخص مي شود. يعني هر معلمي چنانچه بخواهد در كار خود موفق باشد بايد براي يك سال تحصيلي برنامه‌يي مدون و برنامه‌ريزي كند.

 


مقایسه روشهای سنتی و نوین درفرایندیاددهی یادگیری

 
روش سنتی « غیر فعا ل»
روش نوین« فعا ل»
1-  
فراگیران مفاهیم ، تجربه هاو قوانین را می خوانند و حفظ می کنند و می کوشند که به خاطر بسپارند.
1-
فراگیران ضمن انجام فعالیت ها و یا کسب تجربه ، در تولید مفاهیم شرکت دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را به دست می آورند
2-
فراگیران هر چه به طور امانت ، به ذهن خود سپرده اند ، پس می دهند و هنگام آزمون ،امانت های دریافتی را مسترد می دارند.
2-
فراگیران با تمام افراد گروه به بحث و گفت و گومی پردازند، با هم کار می کنند ، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه و به تصحیح اشتباهات خود می پردازند و به فراگیری دانش یاری می رسانند.
3-
معلم اغلب با روش سخنرانی تدریس می کند و نقش حل مسائل را ایفا می کند. (تمرین می دهد ،به حل تمرین ها کمک می کند، با مثال مفاهیم را توجیه می کند.)
3-
معلم راهنمای یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم به پرسشها، می کوشد تا با پرسش های متعدد از فراگیران ، آنها را به پاسخ های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدن  ترغیب کند.
4-
معلمان اغلب جزوه می گویند ،مطالب کتاب را خلاصه می کنند و فراگیران را به سوی استفاده از کتاب های حل مسائل سوق می دهند.
4-
معلمان به فراگیران پاسخ کلیشه ای نمی دهند،پرسش هایی را مطرح می کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و گو را برای دانش آموزان ایجاد می کند.
5- 
معلم به کلاس تکلیف می دهد و فراگیران در این فرایند به عنوان تماشاگر هستند.
5- 
معلم،هر فراگیر را تشویق می کند که از دیگران کمک بگیرد، برای نظریه های خود وسائلی بسازد، تجربه کند و نتیجه را گزارش دهد.
6- 
معلم کلاس را کنترل می کند.
6- 
حضوروغیاب کارسرگروه و معلم نظارت میکند.
7- 
معلم در صحنه ی آموزش کاملاٌ فعا ل است و فراگیران ساکت هستند.
7- 
فراگیران در صحنه ی آموزش فعالیت می کنند و معلم ،راهنمای فعالیت های آنها است.
8- 
معلم تمرین می دهد،تمرین حل می کند، پاسخ پرسش ها را می دهد، رفع مشکل می کند، تدریس می کند و جزوه می گوید.
8- 
در این شیوه  شاگردان با اعضا گروه بحث می کنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت می کنند.
9- 
هدف یاد دادن است و تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی های ضروری و غیر ضروری .
9- 
هدف یادگیری است ،  فراگیران به یادگیرنده های مادام العمر تبدیل می شوند.
10- 
بیشتر تکالیف  ، رونویسی و...می باشد.
10- 
تکالیف جمع آوری اطلاعات میباشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:36  توسط کبری امینی  |